Thursday, April 10, 2008

श्री ग णे शा य न म हा

एकान्दरिताच या गूगल वाल्यान्ना शुद्धलेखन येत नाहीसं दिसतं !
म्हान्ला सुरुवात करावी मराठी ब्लोग्गिंग ला तर shree श्रीसारखा टाइप होतोय.

असो
अरे अरे ठीक आहे गड़बड़ होती ब्राउजर ची

गणपती बाप्पा मोर्या

No comments: